See 3D showroom in HOPEFAIRS

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai

VIETNAM

SECC - - B045

Key export markets: China, Vietnam

Key Products: sản phẩm OCOP, đặc sản của tỉnh

Tổ chức XTTM nhà nước

Company Information:

Address: Khu Thương mại Kim Thành, P Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Factory address: Khu Thương mại Kim Thành, P Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Email: [email protected]

Phone: 2143837575